روز اول رویداد رج در کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد. نظرات شرکت کننده ها و عوامل برگزاری رویداد را با هم ببینیم.

دیدگاه ها غیرفعال است