آخرین عکس ها از روز نخست رویداد رج. در ساعات آخر رویداد، آقای هادی ذالکی به عنوان دبیر رویداد رج، با شرکت کنندگان گفتگوی صمیمانه ای داشت.

دیدگاه ها غیرفعال است