در روز پایانی برگزاری رویداد رج، اخبار شبکه استانی خراسان، در خبری به این رویداد پرداخت.

دیدگاه ها غیرفعال است