ویدئویی از برگزاری اولین روز رویداد رج، با حضور استاد ادریس راموز، با موضوع چرایی اهمیت رسانه های محلی.

دیدگاه ها غیرفعال است