ویدئویی از برگزاری رویداد رج، با حضور استاد جمال یزدانی؛ با موضوع راهبرد رسانه محلی.

دیدگاه ها غیرفعال است