ویدئویی از برگزاری رویداد رج، با حضور استاد؛ مسعود نبی دوست، تحلیلگر رسانه محلی در کارخانه نوآوری مشهد.

دیدگاه ها غیرفعال است