ویدئویی از برگزاری رویداد رج، با حضور استاد؛ سرکار خانم مریم تکافی، با موضوع مسیر ساخت یک محصول در رسانه محلی.

دیدگاه ها غیرفعال است