ویدئویی از برگزاری رویداد رج، با حضور استاد؛ هادی ذالکی، روزنامه نگار  و مدرس رسانه در کارخانه نوآوری مشهد.

دیدگاه ها غیرفعال است