سید احمد موسوی صمدی

سید احمد موسوی صمدی


موسوی صمدی: ما در دنیای رسانه ای، خصوصا ایران با شکاف بزرگی مواجهیم.

دیدگاه ها غیرفعال است