ماهان صفایی در نشست رویداد رج

ماهان صفایی در نشست کارشناسی در حاشیه رویداد رج مطرح کرد: رسانه و جامعه در هم تنیده است.

نشست کارشناسی متخصصین حوزه رسانه و جامعه پیرامون رویداد رج برگزار شد. ماهان صفایی کارشناس رسانه از جمله مدعوین این نشست کارشناسی بود.

ماهان صفایی در رویداد رج

صفایی در موضوع ارتباط رسانه و جامعه گفت: رسانه و جامعه ی امروز در هم تنیده است. رسانه خوراک خود را از جامعه و جامعه ایده و مسیر حرکت خود را از رسانه می گیرد، بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. یک زمانی رسانه های جمعی با هدف تغییر سبک زندگی مردم تولید و فراگیر شدند. رسانه آن جوامعی که پول و قدرت بیشتری داشتند گسترش بیشتری پیدا کرد و اثر بخشی بیشتری در مخاطبان داشتند. این موضوع ادامه داشت تا اینکه تلفن و اینترنت همراه وارد جامعه شد.

صفایی خاطرنشان کرد: بعد از این اتفاق، شهروند خبرنگار، رسانه های محلی و همراه شکل گرفتند. با شکل گیری این دست از رسانه ها روایت های مختلفی از مسائل و موضعات متنوع و متعدد پخش و توزیع شد. رسانه های جمعی دیدند تقریبا با افت جذب مخاطب روبرو شدند و مشاهده کردند که مخاطبان میان این رسانه های تازه شکل گرفته در حال تقسیم شدن هستند به این فکر افتادند که خوراک اولیه ی مخاطبان خرد را هم خودشان تامین کنند.

این کار را با سوژه سازی، زمینه سازی، هدایت علاقه مندی رسانه های خرد و محلی، به خدمت گرفتن بسترهای کمپینی و تولید رسانه هایی که اگر چه محلی نبودند اما شکل و شمایل محلی داشتند، انجام دادند.

صفایی ادامه داد: به این ترتیب دست به مدیریت رسانه های فردی زدند و تا حدودی نیز موفق شدند. امروزه مجموعه های هوشمند به دنبال ظرفیت هایی هستند که خود را ساخته یا در حال ساختن خود اند و در صدد هستند تا این ظرفیت ها را در مسیر درست خود قرار دهند. اگر مجموعه ای بتواند در حوزه ی رسانه های محلی، فردی و شخصی تازه تولید شتاب دهنده باشد باعث توانمندی آن مجموعه ها در حوزه ی خود زمینه ی شکل گیری تفکر نقاد صحیح شهری در حوزه های مختلف باعث خواهد شد.

وی در پایان گفت: اگر زمینه ای فراهم شود که تجربه نگاری های محلی داشته باشیم و رسانه های فردی بتوانند بروز و ظهور کنند انتقال تاریخ اتفاق خواهد افتاد در غیراینصورت به فراموشی سپرده می شود.

دیدگاه ها غیرفعال است